2 Paket Soal UKK PAT Bahasa Sunda Kelas 7 Kurikulum 2013 + Kunci Jawaban


E. Wacana 6 pikeun soal nomer 33 nepi ka nomer 37

Baca masing teleb sempalan dongéng di handap !

Baheula, di hiji kampung aya saurang budak lalaki.Égon ngaran éta budak téh.Hanjakal éta budak téh kacida malesna sarta sok ngalawan ka nu jadi indung.Kalakuan séjénna anu goréng téh nyaéta resep pisan ngadukeun domba.

Dina hiji poé, Égon indit bari nungtun domba jaluna anu begang lantaran teu diurus muru ka tegalan paranti manéhna ngadukeun domba.

“Héy, Ro. Yu urang adukeun deui domba téh,” ceuk Egon ka Suhro nu geus nyampak di éta tempat.

“Ké heula atuh Gon, domba kuring mah can seubeuheun nyatuan,” jawab Suhro.

“Alaaah....teu pira ogé sato atuh, Ro. Keur naon dipikanyaah ogé, domba mah moal ngartieun ieuh!”

“Enya ari moal ngartieun téa mah, tapi sarua baé jeung urang hayangeun baranghakan.”

“Bener, Ro. Sok lah geura prung adukeun, ngarah ramé yeuh!” ceuk Si Aron ngahatéan.

Ahirna Suhro éléh déét. Domba maranéhna nu can seubeuh nyatuan téh dipaksa sangkan diadu.

Beletak...beletak...sora tanduk diadu matak linu kadéngéna.Suhro, Égon jeung Aron mah teu boga kapaur sok komo karunya. Maranéhna anggur ting aréngklak bari sareuri suka pisan ningali domba nu keur silih teunggar téh. Lila ogé diaduna éta domba téh.Ahirna domba Égon béakeun tanaga, tuluy lumpat ngajauhan domba Suhro.

Suhro jeung Aron ngékéak Égon nu lumpat ngudag dombana anu lumpat kana rungkun.

“Héy ! Néangan saha manéh ?” teu kanyahoan aya nu nyentak ka Égon. Égon ngalieuk ka lebah datangna éta sora.Gebeg manéhna ngarénjag, sabab nempo hiji lalaki sembada sarta beungeutna perenges pikasieuneun.

35. Di mana lumangsungna éta kajadian téh ?

a. di pakarangan imah 

b. di lapangan mengbal 

c. di tukangeun sakola

d. di tegalan tempat ngangon

36. Domba saha anu lumpat kana rungkun téh ?

a. domba Suhro 

b. domba Égon 

c. domba Aron 

d. domba Indungna

37. Amanat nu kapanggih tina éta dongéng nyaéta……

a. kudu resep ngadukeun domba 

b. nyaah ka babaturan 

c. nyaah ka sasama mahluk Allah SWT

d. kudu jadi jalma males

38. “Kuring sibeungeut”

Kalimah di luhur ka asup kana kalimah…..

a. aktif c. resiprokatif 

b. pasif d. refleksif

39. “Andi jeung Yusuf …….. poyok”

Kecap anu pantes keur ngeusian titik-titik di luhur nyaéta….

a. barang c. silih 

b. pada d. para

40. Mana kalimah nu luyu sarta merenah jeung tatakrama?

a. Manéhna keur kulem mani pules pisan

b. Manéhna nuju mondok mani pules

c. Anjeuna nuju saré mani pules

d. Anjeuna nuju kulem mani pules

II. Jawab kalawan bener !

1. Susun ku hidep kalimah ieu di handap jadi paguneman dina telepon !

- Muhun

+ Halow, assalamu’alaikum

+ Ieu sareng Ai, Euis sanés ?

- Wa’alaikum salam, ieu sareng saha ?

2. Pék tulis ku hidep kecap rundayan nu ngagunakeun rarangkén barung ka-an jeung di-keun. Tuluy jieunkalimahna !

3. Pék téangan naon sinonim jeung antonim kecap-kecap di handap ieu !

4. Pék téangan ku hidep harti kecap-kecap nu dicitak condong dina kalimah-kalimah di handap ieu !

a. Réa aktivis partéy nu marebutkeun korsi.

b. Ku sabab tara di ajar manéhna ngendog di kelas VII.

c. Ayeuna mah loba pajabat dahar duit rayat.

5. Pék ku hidep eusian titik-titik dina kalimah dihandap maké rarangkén hareup barang, pada, atawa silih !

a. Jang ahmad mah ngan ………dahar waé, gawéna teh.

b. Ari ka budak bageur mah sok ……..meré.

c. Unggal papanggih Agus jeung wawan sok …… poyok.

d. Cing atuh ari ………… gawé téh sing bener.

e. Saréréa ogé geus …….. nyaho yén manéhna téh sok ceceremed.!

KUNCI JAWABAN

SOAL UKK BAHASA SUNDA KELAS 7

TAHUN PELAJARAN 20../20..

==================================================================

A.  Jawaban Pilihan Ganda

1 C 11 D 21 B 31 D

2 D 12 B 22 C 32 A

3 A 13 D 23 D 33 A

4 B 14 A 24 B 34 B

5 C 15 C 25 A 35 D

6 A 16 B 26 A 36 B

7 A 17 B 27 D 37 C

8 B 18 B 28 C 38 A

9 A 19 A 29 A 39 C

10 C 20 B 30 C 40 A

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url