Soal UTS Fiqih Kelas X XI Semester 2 (Genap)A.   
Berilah tanda silang (X) pada salah satu a, b, c, atau d pada jawaban yang
paling benar.

1.    Membunuh hukum asalnya adalah….
a.    Halal        
            c. makruh
b.    haram        
            d. mubah

2.    yang membahas masalah pembunuhan dalam hokum islam
adalah….
a.    ubudiyah        
            c. siyasah
b.    muamalah       
        d. Jinayah

3.    pembunuhan yang seolah-olah disengaja adlah….
a.    Syibhul ‘amdi        
        c. ‘Amdun Mahdlun
b.    Syibhul khatha        
        d. khatha Mahdlun

4.    Hukuman bagi pembunuh yang disengaja adalah….
a.    Dibunuh dan disalib        
    c. Diqishash
b.    Membayar diyat seikhlasnya   
    d. Di penjara

5.    Cara membayar diyat mugholazhoh pada pembunuhan syibhul
amdi adalah….
a.    100 ekor unta dicicil 3 kali    
    c. 100 ekor unta dicicil 5 kali
b.    100 ekor unta dicicil 4 kali   
    d. 100 ekor unta dicicil kontan

6.    Qihash menurut bahasa adalah….
a.    Mengambil balasan sesuai tindakan yang dilakukan
b.    Melakukan hukuman cambuk
c.    Melakukan tindakan yang diharuskan
d.    Memasukan sesuatu kedalam sesuatu

7.    Mengacu pada surat al-Baqarah 2: 178 maka hokum penegakan
qishash adlah….
a.    Sunnah         
            c. makruh
b.    wajib        
            d. mubah

8.    maksud orang yang terpelihara darahnya dalam qishash
adalah….
a.    Orang harby Tujuan        
    c. orang baik-baik
b.    Orang yang keluar dari islam    
    d. orang yang sholeh

9.    Pendapat yang mengatakan bahwa majikan yang membunuh
budaknya wajib diqishas adalah….
a.    Imam Hanafi        
        c. Imam Syafi’i
b.    Imam Maliki       
        d. Imam Ahmad ibn Hanbal

10.    Apabila sukar melakukan qishas pada perbuatan melukai
anggota badan maka pelaku wajib….
a.    Membayar kifarat        
    c. potong tangan
b.    Puasa dua bulan berturut-turut    d.
membayar diyat

B.    Essay
1.    Jelaskanlah apa yang dimaksud dengan pembunuhan Syibhul
‘Amdi!
2.    Apa perbedaan diyat mughollazhoh pembunuhan yang disengaja
dengan yang pembunuhan seolah-olah disengaja….
3.    Sebutkan unta jenis apa saja yang harus di bayar
sipembunuh yang disengaja?
4.    لا يُقْتلُ مُسلمٌ بكافرٍ terjemahkanlah kedalam bahasa
Indonesia yang baik!
5.    Qishas menurut syara’ adalah….
6.    Sebutkan dan jelaskan macam-macam qishas….
7.    Sebutkan empat hikmah larangan membunuh!
8.    Jelaskan pengertian membunuh dalam islam!
9.    Sebutkanlah tiga syarat-syarat qishas!
10.    Sebutkanlah hikmah-hikmah qishas!


A.    Berilah tanda silang (X) pada salah satu a, b, c, atau d pada jawaban yang paling benar.

1.    Membunuh hukum asalnya adalah….
a.    Halal                     c. makruh
b.    haram                     d. mubah

2.    yang membahas masalah pembunuhan dalam hokum islam adalah….
a.    ubudiyah                     c. siyasah
b.    muamalah                d. Jinayah

3.    pembunuhan yang seolah-olah disengaja adlah….
a.    Syibhul ‘amdi                 c. ‘Amdun Mahdlun
b.    Syibhul khatha                 d. khatha Mahdlun

4.    Hukuman bagi pembunuh yang disengaja adalah….
a.    Dibunuh dan disalib             c. Diqishash
b.    Membayar diyat seikhlasnya        d. Di penjara

5.    Cara membayar diyat mugholazhoh pada pembunuhan syibhul amdi adalah….
a.    100 ekor unta dicicil 3 kali         c. 100 ekor unta dicicil 5 kali
b.    100 ekor unta dicicil 4 kali        d. 100 ekor unta dicicil kontan

6.    Qihash menurut bahasa adalah….
a.    Mengambil balasan sesuai tindakan yang dilakukan
b.    Melakukan hukuman cambuk
c.    Melakukan tindakan yang diharuskan
d.    Memasukan sesuatu kedalam sesuatu

7.    Mengacu pada surat al-Baqarah 2: 178 maka hokum penegakan qishash adlah….
a.    Sunnah                      c. makruh
b.    wajib                     d. mubah

8.    maksud orang yang terpelihara darahnya dalam qishash adalah….
a.    Orang harby Tujuan             c. orang baik-baik
b.    Orang yang keluar dari islam         d. orang yang sholeh

9.    Pendapat yang mengatakan bahwa majikan yang membunuh budaknya wajib diqishas adalah….
a.    Imam Hanafi                 c. Imam Syafi’i
b.    Imam Maliki                d. Imam Ahmad ibn Hanbal

10.    Apabila sukar melakukan qishas pada perbuatan melukai anggota badan maka pelaku wajib….
a.    Membayar kifarat             c. potong tangan
b.    Puasa dua bulan berturut-turut    d. membayar diyat

B.    Essay
1.    Jelaskanlah apa yang dimaksud dengan pembunuhan Syibhul ‘Amdi!
2.    Apa perbedaan diyat mughollazhoh pembunuhan yang disengaja dengan yang pembunuhan seolah-olah disengaja….
3.    Sebutkan unta jenis apa saja yang harus di bayar sipembunuh yang disengaja?
4.    لا يُقْتلُ مُسلمٌ بكافرٍ terjemahkanlah kedalam bahasa Indonesia yang baik!
5.    Qishas menurut syara’ adalah….
6.    Sebutkan dan jelaskan macam-macam qishas….
7.    Sebutkan empat hikmah larangan membunuh!
8.    Jelaskan pengertian membunuh dalam islam!
9.    Sebutkanlah tiga syarat-syarat qishas!
10.    Sebutkanlah hikmah-hikmah qishas!
- See more at: http://manbaulilmiwalhikami.blogspot.co.id/2014/02/bank-soal-fiqih-x-xi-xii.html#sthash.MHoerZh5.dpuf

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url